topleft
topright
Samfunnsmessig verdi PDF Print E-mail

Erfaringene så langt tilsier at legemiddelavhengighet er et utbredt problem, og mange synes å ha stoppet opp både sosialt og arbeidsmessig på grunn av slike problemer. Vi har fått bekreftet at det er et stort behov for kunnskap om problemet, og mennesker som vil ut av avhengigheten trenger mye hjelp og støtte over lang tid. Brukere og potensielle brukere av ulike medikamenter har også behov for kunnskap rundt virkning og bivirkning av det medikamentet de blir presenteret for hos legen, sykehuset osv, slik at de kan være bedre rustet til å ta et selvstendig valg om de ønsker å benytte seg av medikamentet. Økt kunnskap hos helsepersonell samt innenfor psykisk Helse er også en nødvendighet for å skape større forståelse for de medikamentavhengige og hvordan møte denne problematikken.

 

Å spre kunnskap om denne lite omtalte problematikken vil på sikt ha en forebyggende effekt, både samfunnsmessig og på individ nivå. Bruk av smertestillende medikamenter, B-preparater og antidepressiva er vanedannende og kan gi alvorlige bivirkninger som gjerne forveksles med noe annet og blir medisinert bort med nye medikamenter. Ved å spre kunnskap kan vi bidra til at terskelen blir høyere for å begynne med vanedannende medikamenter, og færre individer rammes av bivirkningene og konsekvensene dette fører med seg, som igjen kan være med å bidra til at samfunnets kostnader i den forbindelse reduseres.

 

Medikamentavhengige går igjen i sykefraværsstatistikken, trygdeytelser og hos sosialtjenesten. Altfor ofte har pasientene/brukerne fått diagnoser (psykisk eller fysisk) som åpner opp for sykemelding eller trygdeytelser. Diagnoser som kan være bivirkning(er) blir ofte tolket og diagnostisert som sykdom med en eventuell uføretrygd som det endelige resultat tilslutt.

Veien dit har da vært via sykepenger, rehabiliteringspenger, yrkesrettet attføring og kanskje supplerende sosialhjelp i tillegg.

Bivirkninger av medikamenter blir altfor ofte tolket og diagnostisert som en utvidelse av den opprinnelige årsak til bruk. Dette gjelder både hos bruker og behandler og skjer p.g.a. for liten kunnskap om medikamentenes negative virkning i kropp og psyke.

 

Større kunnskap om temaet medikamentavhengighet vil være en stor økonomisk besparelse for samfunnet generelt og mange mennesker kan unngå å få deres liv lagt i ruiner. Samtidig som mange kan bli i stand til å selv gjøre noe med sin medikamentavhengighet og etter hvert bli ressurspersoner igjen.